Algemene voorwaarden

Art. 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van koop- verkoop, overeenkomsten van bruiklening, overeenkomsten van verhuur en serviceovereenkomsten, en leveringen van, met en door RICHARD WOLF behalve in de mate dat ze niet verzoenbaar zijn met specifieke voorwaarden uit zulke overeenkomsten, of met dwingende wettelijke bepalingen. De toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst met RICHARD WOLF, het aanvaarden van een levering of door het schriftelijk bevestigen van een bestelling. De uitvoering en de betaling van alle prestaties van RICHARD WOLF zijn aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen. Bij verlening van een opdracht wordt de klant geacht de onderhavige voorwaarden te hebben aanvaard. De toepassing van deze Algemene Voorwaarden sluit de toepassing uit van aankoop- en andere algemene voorwaarden van de klant.

Art. 2. Onze prijzen zijn geheel vrijblijvend tot de schriftelijke aanvaarding van opdrachten. De verbintenissen aangegaan door onze afgevaardigden zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging. Onze prijzen zijn vrijblijvend onder voorbehoud van tussentijdse lonen of grondstoffenprijsstijgingen, alsmede eventuele herwaarderingen van de valuta in binnen- en buitenland. Indien deze en/of andere prijsbepalende factoren zich wijzigen dan behouden wij het recht de hierdoor ontstane prijsverschillen na voorafgaande mededeling aan de klant met de afnemer te verrekenen.

Art. 3. Catalogi, tekeningen, kostenramingen blijven eigendom van RICHARD WOLF. Behoudens uitdrukkelijke toestemming mogen deze niet gekopieerd noch aan derden getoond worden. De klant dient deze stukken op eenvoudig verzoek van RICHARD WOLF terug te zenden.

Art. 4. Elke termijn voor levering of prestatie overeengekomen in hoofde van RICHARD WOLF houdt een inspanningsverbintenis in, geen resultaatsverbintenis. Niet-naleving van zulke termijn geeft geen aanleiding tot een recht op weigering van levering, of schadevergoeding in hoofde van de klant.

Art. 5. De klant verbindt er zich toe om iedere levering onmiddellijk na ontvangst na te zien. Klachten betreffende zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de levering, per aangetekend schrijven, aan RICHARD WOLF kenbaar gemaakt worden. Dit schrijven moet een gedetailleerde en exhaustieve opsomming bevatten van de gebreken. Art. 1648 B.W. is van toepassing. Na verloop van een termijn van 30 dagen is de klant vervallen van elk vorderingsrecht op basis van gebrek van de zaak. 

Art. 6. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zullen levering en montage geschieden door één persoon. De klant zal zelf instaan voor eventuele bijkomende hulp bij aflevering of de montage van delen welke meer dan één persoon vergen, omwille van: ofwel het gewicht van de af te leveren goederen, ofwel het verticale transport (dat nooit inbegrepen is, zelfs niet bij franco levering), ofwel oneffen en ongemakkelijke toegangswegen. Wanden, zolderingen of vloeren waaraan de apparatuur moet worden bevestigd, dienen voldoende stevig en stabiel te zijn en zodanig gebouwd te zijn dat er op een normale wijze rawlplugbouten in kunnen worden bevestigd (b.v. geen muren met holle bakstenen, geen valse plafonds, enz...). RICHARD WOLF heeft geen onderzoeksplicht terzake.

RICHARD WOLF is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, door onze monteurs veroorzaakt, welke zou voortspruiten uit deze onaangepaste onstabiele wanden, zolderingen of vloeren. De klant dient tijdig en kosteloos te voorzien in de voor montage eventueel benodigde hulpwerktuigen en stellingen. De klant dient eveneens gas, water, elektriciteit, verlichting, stoom, perslucht en verwarming ter beschikking te stellen aan RICHARD WOLF.

Art. 7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de montagekosten berekend op basis van nacalculatie van de gepresteerde arbeidstijd, de gebruikte materialen en gemaakte kosten, tenzij bepaald is dat de montage in de prijs is begrepen. Eventuele meerkosten door vertraging opgelopen ten gevolge van onaangepaste wanden, zolderingen of vloeren zoals omschreven in artikel 6 van de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen ten laste van de klant zijn. Alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard ook, alsmede de aanleg van water-, gas- en elektrische leidingen zullen ten laste zijn van de klant.

Art. 8. Er zal een factuur opgemaakt en overhandigd worden op het moment van de betaling van het voorschot en tevens ter gelegenheid van elke levering en/of montage. Alle facturen zijn betaalbaar op naam van RICHARD WOLF binnen de dertig (30) dagen volgend op de facturatie, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle bedragen die niet voldaan zijn op de vervaldag van de factuur zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een verhoging met de wettelijke intrest zoals bepaald in de wet van 02/08/2008 betreffende de bestrijding van betalingsachterstal in handelszaken, en met een billijke vergoeding wegens wanbetaling van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,00. Deze intresten zullen opeisbaar zijn op eenvoudig verzoek van RICHARD WOLF. De door RICHARD WOLF geleverde goederen blijven eigendom van RICHARD WOLF tot het tijdstip waarop de desbetreffende rekeningen geheel voldaan zijn.

Art. 9. RICHARD WOLF biedt de klant een garantie van één (1) jaar voor de door haar nieuw geleverde apparatuur en instrumentarium. Deze garantie geldt enkel voor aanwijsbare materiaal- en constructiefouten. Gebreken of beschadigingen dienen binnen de drie (3) dagen na vaststelling van het eventuele verborgen gebrek der goederen aan RICHARD WOLF meegedeeld te worden, waarna RICHARD WOLF de desbetreffende apparaten respectievelijk onderdelen zal vervangen of herstellen. RICHARD WOLF beslist zelf of de herstelling bij de klant of op een andere plaats gebeurt. RICHARD WOLF neemt de inspanningsverbintenis op de herstelling binnen een redelijke termijn uit te voeren in functie van de beschikbaarheid van personeel en materiaal.

De garantieverbintenis van RICHARD WOLF is beperkt tot herstel met uitsluiting van schadevergoeding. Buiten de garantietermijn van één jaar is RICHARD WOLF niet langer aansprakelijk, ook niet voor verborgen gebreken. De vervanging van normale verbruiksartikelen zoals elektroden, netsnoeren, anti-damp en dergelijjke wordt niet gedekt door de garantiebepalingen. Klachten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten kunnen slechts behandeld worden wanneer de desbetreffende goederen en/of onderdelen terug in bezit zijn van RICHARD WOLF.

De klant kan zich slechts op deze garantie beroepen op voorwaarde dat de apparaten op de juiste wijze bediend en gebruikt werden, daaraan geen enkele wijziging of herstelling is gebeurd - behalve door personeel van RICHARD WOLF - en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of andere factoren, geheel buiten de schuld van RICHARD WOLF. RICHARD WOLF is vrij in haar beoordeling hieromtrent.

In geval de klant aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade welke een derde lijdt, heeft geleden of stelt te lijden door gebreken aan of van de goederen, is RICHARD WOLF slechts vrijwaring verschuldigd voor schade die het gevolg is van opzet of van grove schuld. In geval van schade aan derden ten gevolge van verborgen gebrek of defect van materiaal is de schadevergoedingsplicht van RICHARD WOLF in elk geval beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering waarop RICHARD WOLF recht heeft. RICHARD WOLF behoudt zich het  recht voor haar modellen te wijzigen en aan te passen.

Art. 10. Vervangonderdelen, accessoires, verbruiksgoederen die de klant bij vergissing heeft gekocht bij RICHARD WOLF kunnen slechts worden teruggenomen indien de klant RICHARD WOLF hierover schriftelijk inlicht binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na verzending aan de klant. Enkel ongebruikte goederen worden teruggenomen, met uitzondering van steriele verpakkingen, zelfs al zijn deze ongeopend. Niet- steriele goederen kunnen enkel worden teruggenomen mits zij ongebruikt zijn, in perfecte staat verkeren en in hun originele verpakking aan ons worden terugbezorgd. De terugzending is steeds ten laste van de klant.

Art. 11. Indien de klant de goederen aan RICHARD WOLF terug geeft doch zonder – voor een zelfde cataloguswaarde – vervanggoederen bij RICHARD WOLF aan te kopen, wordt de klant een rouwkost van 10% van de originele factuurwaarde aangerekend. De klant zal dan een creditnota van 90% op de originele factuur ontvangen. Indien de klant de goederen aan RICHARD WOLF terug geeft en tezelfdertijd - voor een zelfde factuurwaarde - vervanggoederen bij RICHARD WOLF aankoopt, wordt de klant een rouwkost van 5% van de originele factuurwaarde aangerekend. De klant zal dan een creditnota van 95% op de originele factuur ontvangen.

Art. 12. Bij alle bestellingen en herstellingen met een bedrag tot € 200,00 excl. BTW wordt een verzendkost van € 12,00 excl. BTW aangerekend. Bestellingen onder de € 30,00 exclusief BTW worden door ons niet aanvaard tenzij de klant akkoord gaat met een administratieve verhoging tot € 30,00 exclusief BTW.

Art. 13.Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is RICHARD WOLF toegetreden tot Recupel en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van zijn/haar bestelling wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee Recupel een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be).

Art. 14. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die uit, of met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van een overeenkomst tussen RICHARD WOLF en derden zouden rijzen, zullen tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent behoren.

Prijs, modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden.